1Kg Chlorek wapnia bezwodny (Anhydrous) czysty 99.9% CAS No.:10043-52-4.

99.99

Chlorek wapnia bezwodny

  • Opakowanie: Biała butelka apteczna HDPE
  • Waga: 1000g
  • Bezpieczeństwo: Produkt szczelnie zapakowany
  • Postać: Biały proszek
  • Nr CAS: 10043-52-4
  • Nr WE: 233-140-8
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Rodzaj: Produkt Certyfikowany
  • Produkt: Organiczny związek chemiczny do użytku profesjonalnego.

Opis

Właściwości fizyko chemiczne: 

Forma: ciało stałe, proszek

Kolor: biały

Zapach: bezwonny

Formuła: CaCl2

Masa molowa: 110,99 g/mol

Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20˚C)

Rozpuszczalność: 740 g/dm3 (0˚C)

Temperatura krzepnięcia: 772 °C

Ostrzeżenia: 

H319: Działa drażniąco na oczy

P280: Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza

Przechowywanie:

Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed światłem słonecznym.


Zawarte poniżej informacje mają charakter informacyjny, naukowy i badawczy. Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.


Chlorek Wapnia czym jest?

Chlorek wapnia, znany również jako CaCl2, to związek chemiczny, który jest solą wapnia i kwasu solnego. Ze względu na swoje unikalne właściwości, chlorek wapnia ma wiele zastosowań w przemyśle, kosmetyce oraz w laboratoriach.

Chlorek Wapnia jak się pozyskuje?

Proces pozyskiwania chlorku wapnia obejmuje reakcję kwasu solnego z wapnem. W wyniku tej reakcji powstaje sól – chlorek wapnia, oraz produkt uboczny – woda. Chlorek wapnia można także otrzymać jako produkt uboczny w procesie produkcji sody kaustycznej.

W przemyśle chlorek wapnia jest niezwykle cenny ze względu na swoje zdolności do absorbowania wilgoci. Jako tak zwany środek osuszający, jest często używany do kontroli wilgotności i zapobiegania korozji w wielu różnych środowiskach, takich jak magazyny, składy, czy pomieszczenia produkcyjne. Ponadto, ze względu na swoje właściwości antyzbrylające i osuszające, chlorek wapnia jest często stosowany w przemyśle drogownictwa do odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

Chlorek Wapnia zastosowania w kosmetyce

W kosmetyce chlorek wapnia ma wiele zastosowań, głównie ze względu na swoje właściwości absorbowania wody. Może być składnikiem różnych kosmetyków, takich jak kremy i lotions, gdzie pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności skóry. Ważne jest jednak, aby zawsze stosować go zgodnie z zaleceniami, gdyż w wysokich stężeniach może być drażniący dla skóry.

W laboratorium chlorek wapnia jest często stosowany jako środek suszący, szczególnie w organicznym laboratorium chemicznym. Jest też stosowany w reakcjach chemicznych jako źródło jonów wapnia.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg