Regulamin

REGULAMIN

Przed zamówieniem produktów sprzedawanych przez CristalChem.pl prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zakupów produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi przed każdym zamówieniem. Data każdej zmiany jest podana na końcu niniejszych Warunków. Składając zamówienie na CristalChem.pl wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki.

W niniejszych Warunkach („Warunki”) następujące słowa mają odpowiadające im znaczenie:
„Kupujący” – osoba (y), firma lub firma, która kupuje produkty od firmy.
„Firma” – CristalChem.pl
„Produkty” – Wszelkie Produkty uzgodnione z dostawcą do Kupującego przez Firmę.
„Data dostawy” – data dostarczenia Produktów zgodnie z zamówieniem Kupującego i uprzednią zgodą ze sprzedającym
„Umowa” – wszelkie umowy dotyczące sprzedaży i zakupu Produktów między Firmą a Kupującym, w tym niniejsze Warunki.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Kupujący oświadcza, że ​​informacje podane podczas składania zamówienia są wystarczające i aktualne, aby zrealizować to zamówienie.

2. Kupujący oświadcza, że ​​ma zdolność prawną do zawarcia umowy. Kupujący nie może przyjąć żadnej gwarancji, zobowiązania ani żadnego innego zobowiązania w imieniu Sprzedającego lub w imieniu dostawcy, licencjodawcy lub producenta Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
3. Pracownicy CristalChem.pl nie są upoważnieni do składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących Produktów. Takie oświadczenie może zostać potwierdzone przez Sprzedającego wyłącznie na piśmie. Zawierając Umowę, Kupujący potwierdza, że ​​nie opiera się na żadnych roszczeniach dotyczących takich deklaracji i zrzeka się ich.

4. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków nie mają zastosowania bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego i Sprzedającego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i innych dokumentów dotyczących Produktów bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie powyższe nie stanowią oferty sprzedaży Produktów.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego za złamanie któregokolwiek z tych warunków jest ograniczona do zwrotu pieniędzy już zapłaconych przez Kupującego za Produkty, które nie zostały otrzymane lub zostały zwrócone w uzgodnionym terminie i wymaganym stanie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty lub szkody.

7. Wszelkie błędy popełnione przez Sprzedającego podlegają korekcie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedającego. Jeśli odkryjemy błąd w zamówionych Produktach, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

8. Wszelkie informacje zawarte i dostarczone przez Firmę nie mają na celu zastąpienia uwagi lub porady lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. CristalChem.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były jak najbardziej dokładne, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości.

9. Firma zdecydowanie informuje, że Produkty są przeznaczone i sprzedawane wyłącznie na potrzeby badań i rozwoju. Produkty sprzedawane przez CristalChem.pl nie są przeznaczone do użytku przez ludzi, zwierzęta, do produkcji kosmetyków lub leków.

10. W przypadku klientów, którzy chcą odsprzedać nasze produkty stronom trzecim, obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że istnieje autoryzowany użytkownik końcowy. CristalChem.pl nie promuje nadużywania produktów w żadnych okolicznościach. Podejrzenie lub przekonanie, że zakupiony produkt, mimo iż jest legalnym produktem, zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa lub zostanie użyty do mieszania i / lub dystrybucji i tworzenia nielegalnych substancji, jest niezgodny z prawem. Jeśli podejrzewamy, że którykolwiek z naszych produktów jest przeznaczony do użytku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zamówienie zostanie anulowane, a otrzymane środki zostaną zwrócone do kupującego.

11. Kupując produkty z CristalChem.pl potwierdzasz, że jesteś naukowcem, pracujesz lub jesteś właścicielem firmy badawczej, masz odpowiedni sprzęt i / lub wyposażenie oraz masz umiejętności używania materiałów niebezpiecznych. Oświadczasz również, że bierzesz udział w badaniach, do których zamierzasz używać naszych produktów wyłącznie w celach badawczych i znasz zasady postępowania z takimi niebezpiecznymi materiałami i ich przechowywania.

12. CristalChem.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego użytkowania naszych produktów. Produkty są kupowane wyłącznie w celach badawczych i rozwojowych, produkty nie są przeznaczone do testowania na ludziach i zwierzętach. Obowiązkiem nabywcy jest określenie legalności posiadania i importu produktów w jego kraju lub regionie.

13. Kupując produkty z CristalChem.pl, akceptujesz i oświadczasz, że rozumiesz wszystkie warunki. Rozumiejąc i zgadzając się, zgadzasz się również chronić, chronić i traktować nieszkodliwie CristalChem.pl, jego dyrektorów, pracowników, agentów i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym, ale nie ograniczając się do uzasadnionych opłat, opłat lub konsekwencji prawnych produktów zakupionych w CristalChem.pl lub z naruszeniem niniejszych Warunków.

14. Wszystkie zakupy są dokonywane na własne ryzyko kupującego. Zwroty pieniędzy nie zostaną przyznane za:

a) błędnie złożone zamówienia w tym podanie błędnego adresu dostawy

b) niezweryfikowane poprawnie pod względem legalności produktów w  kraju kupującego

Kupując ten przedmiot, kupujący zgadza się i potwierdza, że ​​rozumie zastosowania i potencjalne zagrożenia związane z tym materiałem. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z tego produktu.

15. CristalChem.pl nie przyjmuje zwrotów produktów ani zwrotów ofert z jakiegokolwiek powodu, chyba że zostanie to wcześniej określone na piśmie.

16. CristalChem.pl nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zatrzymane lub opóźnione przez agencje celne lub inne organy i nie zwraca ani nie wymienia tych zamówień.

17. Każde zamówienie złożone do godziny 10.00 (GTM+01:00) wysyłane jest tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 10:00 są wysyłane następnego dnia rano. CristalChem.pl posiada potwierdzenie wysłania dla każdej przesyłki. Nie odpowiadamy za przesyłki zagubione przez Pocztę Polską lub kuriera obsługującego dostawę zamówienia. CristalChem.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone, zagubione lub opóźnione przedmioty w systemie pocztowym lub jakiejkolwiek innej firmie kurierskiej, która była zobowiązana do dostarczenia towaru, chyba że przed wysyłką określono inaczej na piśmie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedostępność towarów od pracowników pocztowych lub kurierskich z powodu nieprawidłowych informacji, które mogą utrudnić dostawę towarów lub odbiór z lokalnych magazynów ze względu na wymagane podpisy i / lub identyfikację. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące transportu lub ubezpieczenia towarów, skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia. Jeśli chcesz ubezpieczyć swoje towary w tranzycie, poinformuj nas o tym przed zapłaceniem za zamówienie.

18. CristalChem.pl nie gwarantuje, że oferowane produkty mogą być zgodne z prawem kraju kupującego. Zakup produktów może nie być legalny dla niektórych osób, organizacji lub firm w niektórych krajach lub regionach. Kupując produkty spoza Polski, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie praw swojego kraju i robisz to na własne ryzyko. Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za nieważną przez organ lub podmiot prawny poza Polską, nieważność nie wpłynie na warunki określone przez CristalChem.pl, które pozostaną w pełnej mocy.

Błędy i pominięcia (E&OE)
ZRZECZENIE SIĘ
Każdy kupujący wyraża zgodę, potwierdza i rozumie, że Produkty sprzedawane przez CristalChem.pl nie mogą być wykorzystywane do produkcji żywności, leków lub kosmetyków, urządzeń lub urządzeń medycznych, dodatków do żywności, chemii gospodarczej lub materiałów wybuchowych. Produkty nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Produkty te mogą powodować podrażnienie skóry i uczulenie skóry. Produkty mogą być szkodliwe po połknięciu. Wszystkie produkty sprzedawane przez CristalChem.pl przeznaczone są wyłącznie do badań i rozwoju.

Data ostatniej modyfikacji: 2019/01/01