Regulacje

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych przez stronę internetową CristalChem.pl (zwaną dalej „Stroną”).

Właścicielem strony internetowej i administratorem danych jest CCEU Sp. z o. o. z siedzibą w 60-102 Poznań, ul. Ostatnia 45, Polska. CCEU Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby szanować prywatność użytkowników Witryny.

Jak zbieramy dane?

CCEU Sp. z o. o. zbiera informacje o osobach fizycznych, które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, a także osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki biznesowe inne niż osoby prawne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu, zwane dalej łącznie Użytkownikami.

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w przypadku:
a) Zawarcie umowy o świadczenie płatnej usługi online;
b) Rejestracja konta na stronie internetowej;
c) zapisanie się na Newsletter;
d) za pomocą formularza kontaktowego;

Podczas rejestracji konta w Witrynie Użytkownik musi podać następujące dane:

a) adres e-mail.

Zawierając umowę o świadczenie płatnej usługi online, Użytkownik musi dodatkowo podać następujące dane:

a) imię i nazwisko;
b) dane kontaktowe:
nazwa ulicy i adres / apartament nr;
kod pocztowy i miejscowość;
Kraj.
c) numer telefonu

W przypadku Przedsiębiorców wspomniany zakres danych obejmuje dodatkowo:

a) firma Przedsiębiorcy;
b) Numer identyfikacyjny podatnika (NIP) lub numer firmy.
Powyższe dane mogą być indywidualnie modyfikowane przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Korzystając z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje tylko swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze stron internetowych Witryny można gromadzić dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Dane nawigacyjne Użytkowników mogą być również gromadzone, w tym informacje o linkach, które zdecydują się kliknąć, lub inne czynności
wykonywane w naszej Witrynie.

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Po rejestracji w Witrynie dane Użytkowników są wykorzystywane w celu utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika i zarządzania nim.

W przypadku korzystania z usług online świadczonych za pośrednictwem Witryny dane Użytkowników są wykorzystywane do świadczenia
wybranych usług.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU, jego dane osobowe zostaną dostarczone do PayPal lub PayU w zakresie wymaganym do zrealizowania płatności.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i
dostosowania Witryny do preferencji Użytkowników, a także zarządzania Witryną.

Pliki cookie, adres IP

Strona korzysta z małych plików zwanych ciasteczkami. Są przechowywane przez CCEU Sp. z o. o. za pośrednictwem strony internetowej na komputerze osoby, która odwiedza stronę internetową, pod warunkiem, że przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” i indywidualną, losową liczbę, która definiuje ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego rodzaju plików pomagają dostosować usługi oferowane przez CCEU Sp. z o. o. do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę. Pozwala także na kompilację ogólnych statystyk wyświetlania informacji prezentowanych w Witrynie.

CCEU Sp. z o. o. może zbierać twoje adresy IP. Adres IP to numer przypisany komputerowi osoby, która odwiedza stronę internetową przez swojego dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany dynamicznie, tzn. Zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem iz tego powodu jest powszechnie traktowany jako nieosobowa informacja identyfikacyjna. Adres IP jest używany przez CCEU Sp. z o. o. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, kompilowania analiz statystycznych (np. W celu określenia regionów, z których otrzymujemy najwięcej odwiedzin), jako informacji przydatnych do zarządzania i ulepszania Witryny, a także do względy bezpieczeństwa i być może w celu zidentyfikowania niechcianego, automatycznego oprogramowania do przeglądania zawartości Witryny, które przeciążają serwer.

Strona zawiera linki do innych stron internetowych. CCEU Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z lokalną polityką prywatności po przejściu na stronę zarządzaną przez innego administratora za pośrednictwem Witryny.

Dostęp do danych i ochrona

Dane osobowe gromadzone przez CCEU Sp. z o. o. za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z „RODO”, znanym również jako „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników zgromadzonych za pośrednictwem Witryny jest dostępny wyłącznie dla upoważnionego personelu CCEU Sp. z o. o.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa lub zgodami udzielonymi przez Użytkowników. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest wskazana w akapicie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

CCEU Sp. z o. o. zapewnia Użytkownikom, którzy mają konto, stały dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w dowolnym momencie. Dostęp do danych osobowych i ich modyfikacja są możliwe po zalogowaniu się na konto w Serwisie.

Użytkownicy mogą usunąć swoje dane osobowe z zestawu danych. CCEU Sp. z o. o. może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył regulamin Strony, a zachowanie danych jest wymagane w celu wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do roszczeń CCEU Sp. z o. o. od danego Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik posiadający konto w Serwisie w jakikolwiek sposób utraci hasło dostępu, Witryna umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Witryna nie wysyła jednak przypomnień o hasłach. Hasło użytkownika jest przechowywane w bazie danych w postaci zaszyfrowanej, co uniemożliwia jego odzyskanie. Aby ustawić nowe hasło, Użytkownik musi wprowadzić swój adres e-mail w formularzu dostępnym po kliknięciu łącza „Zapomniałeś hasła”, określonego w formularzu rejestracyjnym konta Witryny. CCEU Sp. z o. o. wyśle wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji lub ostatniej modyfikacji profilu, w tym unikalne przekierowanie do strony internetowej Witryny, gdzie Użytkownik będzie mógł ustawić nowe Hasło.

CCEU Sp. z o. o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym e-maili z pytaniem o dane logowania, w szczególności hasła dostępu do konta użytkownika. Ponadto takie informacje nie są udostępniane za pomocą tradycyjnej korespondencji, poczty elektronicznej lub telefonu.

Modyfikacje polityki prywatności

CCEU Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. W dniu dokonywania tych modyfikacji aktualizujemy datę ostatniego przeglądu określonego poniżej.

Prawa osób, których dane dotyczą:

1.Prawo do cofnięcia zgody– podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił CCEU Sp. z o. o.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.,
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez CCEU Sp. z o. o. zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem CCEU Sp. z o. o. może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa
prawna: art. 21 RODO
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli CCEU Sp. z o. o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług CCEU Sp. z o. o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowaniu w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okażę się zasadny i … nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („ prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo żądać do usunięcia wszystkich lub niektórychdanych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. Wycofał określona zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego któremu CCEU Sp. z o. o. podlega;
f. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, CCEU Sp. z o. o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązywania z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega CCEU Sp. z o. o.. Dotyczy to w szczególności danych, osobowych obejmujących: Imię, Nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług CCEU Sp. z o. o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem CCEU Sp. z o. o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas CCEU Sp. z o. o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta;

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu ( gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. Uzyskać kopię swoich danych osobowych

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z podstawa prawna: art. 16 RODO Polityki prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to techniczne możliwe. W takim przypadku administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, CCEU Sp. z o. o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – CCEU Sp. z o. o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od CCEU Sp. z o. o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w pkt 6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy

RODO.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy pisać na adres: biuro@cristalchem.pl.
Data ostatniej modyfikacji: 2022/03/31