1kg Benzokaina czysta 99,9% CAS No.:94-09-7

449.99

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Benzokaina czysta – Czystość 99,9%

  • Opakowanie: biały słoik apteczny typu HDPE
  • Waga: 1000g
  • Bezpieczeństwo: Produkt szczelnie zapakowany
  • Postać: Biały proszek
  • Nr CAS: 94-09-7
  • Nr WE: 202-303-5
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Rodzaj: Produkt Certyfikowany
  • Produkt: Organiczny związek chemiczny do użytku profesjonalnego.

 

Benzokaina to organiczny związek chemiczny z grupy esterów. Jest jednym z najczęściej stosowanych środków znieczulających miejscowo, który jest szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach medycyny i stomatologii. Benzokaina jest stosowana głównie w celu złagodzenia bólu i dyskomfortu w różnych częściach ciała, takich jak jama ustna, gardło, ucho, nos, a także skóra i błony śluzowe. 

Opis

Właściwości fizyko-chemiczne benzokainy

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bezwonny

Masa molowa 165,19 g/mol

Temperatura topnienia: 89-92oC

Temperatura wrzenia: 172oC

Gęstość: 2,75 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: trudno rozpuszczalny

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w etanolu (300 g/l)

Ostrzeżenia:

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H355: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P261:  Unikać wdychania pyłu.

P280: Nosić rękawice ochronne.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P333 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki : Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed światłem słonecznym.

 


Zawarte poniżej informacje mają charakter informacyjny, naukowy i badawczy. Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.


Mechanizm działania benzokainy polega na blokowaniu przewodnictwa impulsów nerwowych w okolicy stosowania, co prowadzi do zmniejszenia odczuwania bólu. Benzokaina działa poprzez blokowanie kanałów sodowych w błonach komórkowych, co hamuje przepływ jonów sodowych i hamuje w ten sposób przewodzenie impulsów nerwowych.

Benzokaina jest dobrze znana ze swoich właściwości znieczulających i przeciwbólowych, ale ma również inne korzyści. Jest stosowana w leczeniu ukąszeń owadów, oparzeń słonecznych i chorób skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry. Benzokaina może również być stosowana w celu złagodzenia swędzenia i pieczenia skóry.

Benzokaina działa szybko i przez długi czas. Zwykle działa w ciągu kilku minut po zastosowaniu i może utrzymywać się przez wiele godzin. 

Benzokaina działanie

Benzokaina działa poprzez zahamowanie przewodzenia impulsów nerwowych, co prowadzi do znieczulenia obszaru, w którym została zastosowana. Jest to możliwe dzięki temu, że benzokaina blokuje kanały sodowe w błonach komórkowych nerwów, co uniemożliwia przekazywanie impulsów nerwowych.

Benzokaina zastosowanie

Benzokaina stosowana jest w wielu preparatach znieczulających: maściach, sprayach żelach, preparatach do stosowania na oparzoną słońcem skórę, prezerwatywach – jako środek opóźniający wytrysk. Benzokaina jest stosowana w wielu procedurach diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak zabiegi chirurgiczne, wstawianie cewników, pobieranie krwi, a także w celu złagodzenia bólu związanego z urazami i oparzeniami. Benzokainę stosuje się także jako odczynnik oraz w akwarystyce, po dodaniu do wody, w stężeniu 10% w postaci nasyconego roztworu etanolowego. Działa ogłuszająco na ryby przez okres około 10 – 15 minut.

Benzokaina rozpuszczalność

Benzokaina jest związkiem chemicznym o niskiej rozpuszczalności w wodzie. Oznacza to, że benzokaina ma trudności z rozpuszczaniem się w wodzie i wymaga dodania odpowiedniej substancji rozpuszczającej, aby rozpuścić się w wodzie. Benzokaina jest dobrze rozpuszczalna w substancjach organicznych, takich jak etanol, metanol, aceton, chloroform, eter czy kwas octowy. Właściwości rozpuszczalne benzokainy są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, gdzie benzokaina jest często stosowana jako składnik leków w postaci maści lub żelu, które są nakładane bezpośrednio na skórę lub błony śluzowe.

Benzokaina spray

Benzokaina jest często stosowana w sprayach jako miejscowy środek znieczulający. Spray z benzokainą może być stosowany w celu złagodzenia bólu i dyskomfortu związanego z drobnymi urazami, podrażnieniami skóry, oparzeniami słonecznymi, a także w celu złagodzenia bólu gardła i jamy ustnej. Spray z benzokainą działa poprzez aplikację bezpośrednio na obszar skóry lub błonę śluzową. Benzokaina blokuje kanały sodowe w błonach komórkowych nerwów, co uniemożliwia przekazywanie impulsów nerwowych. W efekcie, obszar, na który została nałożona benzokaina, staje się mniej wrażliwy na bodźce, co prowadzi do złagodzenia bólu i dyskomfortu.

Prezerwatywy z benzokainą

Benzokaina może być stosowana do produkcji prezerwatyw z opóźniającym działaniem, czyli takich, które pomagają opóźnić ejakulację u mężczyzn, a tym samym wydłużają czas trwania stosunku seksualnego. Prezerwatywy z benzokainą zawierają niewielką ilość tego związku, zwykle około 4%, która jest nanoszona na wnętrze prezerwatywy. Benzokaina działa jako miejscowy środek znieczulający, który pomaga zmniejszyć wrażliwość penisa, a tym samym wydłużyć czas potrzebny do osiągnięcia orgazmu i ejakulacji.

Co to jest benzo

Często klienci kojarzą skrót „Benzo” od nazwy Benzokainy, co jednak jest mylne, ponieważ tym skrótem określa się leki psychotropowe, które w swoim składzie posiadają Benzodiazepiny. Nie należy mylić tych dwóch produktów, ponieważ mają zupełnie inne działanie jak i przeznaczenie.  Benzokaina to organiczny związek chemiczny, który jest stosowany jako środek znieczulający miejscowo. Jest to biały lub lekko żółty proszek o słabym zapachu i gorzkim smaku. Benzokaina jest jednym z najczęściej stosowanych znieczulaczy miejscowych i jest dostępna w różnych formach, takich jak maści, kremy, żele, aerozole i płyny. Benzokaina jest stosowana w wielu dziedzinach medycyny i stomatologii jako środek znieczulający miejscowo, w celu złagodzenia bólu i dyskomfortu związanego z różnymi procedurami, takimi jak zabiegi chirurgiczne, wstawianie cewników, pobieranie krwi, a także w celu złagodzenia bólu związanego z urazami i oparzeniami.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg