Informacje dotyczące Ostrzeżeń dla produktów: Tauryna puszysta, Tauryna Kryształ.
UWAGA:
  • H315: Działa drażniąco na skórę.
  • H319: Działa drażniąco na oczy.
  • H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • P261: Unikać wdychania pyłu.
  • P280: Nosić rękawice ochronne.
  • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą – umyć dużą ilością
  • mydła i wody.